Iš karto rodyti turinį
Paieška

Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos Europos sąjungos (EU-27) kontekste

LR aplinkos ministerija
Aplinkos tarša
Vilnius
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: LR aplinkos ministerija
  • © LR aplinkos ministerija, 2011
Santrauka

Viena svarbiausių klimato kaitos priežasčių – į atmosferą patenkančios šiltnamio efektą
sukeliančios dujos. Lietuva įsipareigojo per 2008-2012 m. laikotarpį į atmosferą išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį sumažinti 8 %, lyginant su baziniais 1990 metais.
Pagrindiniai dokumentai, reguliuojantys klimato kaitą, yra Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos
konvencija (JTBKKK) ir Kioto protokolas. Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. ratifikavo Jungtinių
Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją (JTBKKK). 1998 m. Lietuva pasirašė Kioto protokolą, kurį
ratifikavo 2002 m. JTBKKK nustato bendrą tikslą – stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
(ŠESD) koncentraciją atmosferoje, kad klimato sistema būtų apsaugota nuo pavojingo
antropogeninio poveikio. Šios konvencijos Kioto protokolas nustato konkrečius įsipareigojimus
šalims per 2008-2012 m. laikotarpį sumažinti išmetamą šiltnamio dujų kiekį.