Iš karto rodyti turinį
Paieška

Miško želdintojo žinynas

LR aplinkos ministerija
Miškai
Vilnius
Vertinimas:

Apie knygą

  • Autorius: dr. Algis Aučina, dr. Julius Bačkaitis, doc. dr. Julius Danusevičius, dr. Antanas Malinauskas, Jonas Paičius, doc. dr. Jonas Račinskas, prof. habil. dr. Edvardas Riepšas, doc. dr. Vytautas Suchockas, prof. dr. Algimantas Žiogas.
  • © LR aplinkos ministerija © „Eugrimas“
  • Identifikatorius: ISBN: 978-609-437-344-2 | UDK: 630.2(035) Mi344
Santrauka

Tai pirmasis specializuotas žinynas, apimantis miško atkūrimo ir įveisimo būdų, metodų ir darbų technologijų kompleksą, pradedant miško dauginamosios medžiagos ruoša ir baigiant miško želdinių ir žėlinių priežiūra bei apsauga tol, kol susiformuoja miško jaunuolynas. Išsamus leidinys – vadovėlis „Miško želdinimas“ (Vilnius, 1991) – išleistas prieš 24 metus. Per šį laikotarpį keitėsi miško nuosavybės formos, funkcinė paskirtis ir jos samprata, miško dauginamosios medžiagos ruošos ir auginimo, miško želdinimo ir žėlimo skatinimo technologijos. Kaupėsi patirtis, gausėjo mokslinių tyrimų duomenų ir praktinės patirties rekomendacijų. Tapo aktualu tai susisteminti ir parengti „Miš – ko želdintojo žinyną“. Žinynas skirtas miškininkams, privačių miškų savininkams ir tvar – kytojams. Jis bus naudingas ir Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, kitų mokyklų studijų programų, susietų su miškininkyste, studentams, ekologams, miško bičiuliams. Žinyną sudaro 5 skyriai: miško sėklininkystė, miško sodmenų au – ginimas, miško atkūrimas ir įveisimas, plantaciniai miško želdiniai ir miško želdinių bei žėlinių apsauga. Dėkoju šio leidinio autoriams, recenzentams, redaktoriams, pastabų ir patarimų teikusiems kolegoms, leidinį apipavidalinusiam Rimantui Pranskūnui.